Osiągnięcia GZS-P nr 1 w Popowie do 2010r.

 

 

 1. Mocne strony:
 2. Rodzice mają możliwość wypowiadania się nt. pracy szkoły i przedszkola poprzez ankiety i rozmowy z nauczycielami.
 3. Opinia rodziców jest uwzględniana w pracy szkoły i przedszkola,
 4. Uczniowie czują się szczególnie bezpiecznie w klasie, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.
 5. W szkole i w przedszkolu panuje ład i porządek, wystrój klas podoba się uczniom i rodzicom.
 6. Uczniowie i rodzice uważają, że mogą korzystać z większości pomieszczeń szkolnych
 7. Zbiory biblioteczne zaspakajają potrzeby uczniów
 8. Plan zajęć i sposób wykorzystania pracowni zapewnia możliwość efektywnego ich wykorzystania
 9. Placówka systematycznie przeprowadza działania dotyczące mierzenia jakości jej pracy
 10. Opinia nauczycieli jest uwzględniana w mierzeniu jakości pracy Zespołu
 11. Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w tworzenie, realizację i ewaluację programu rozwoju Zespołu.

 

 1. Konkursy i zawody sportowe,

Szkoła jest inicjatorem i organizatorem licznych konkursów dla dzieci gminy i powiatu kłobuckiego.

W naszej szkole organizowane są takie konkursy, jak:

 1. Etap szkolny konkursu matematycznego "Kangur",
 2. Etap szkolny konkursu języka angielskiego "Fox",
 3. Konkurs o Patronie szkoły – Janie Długoszu,
 4. Konkurs wiedzy ekologicznej – powszechny od klasy IV do VI,
 5. Konkurs ortograficzny – powszechny od klasy II do VI,
 6. Konkurs recytatorski,
 7. Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną,
 8. Konkurs grafiki komputerowej,
 9. Konkurs piosenki dziecięcej Nutka,
 10. Międzyklasowy konkurs “Powitanie wiosny”,
 11. Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek,
 12. Konkurs Piosenki Ekologicznej,
 13. Konkurs "Promocja Zdrowia",

Nagrody funduje Rada Rodziców i pozyskiwani sponsorzy.

Niebagatelne sukcesy uczniowie osiągają w konkursach zewnętrznych. Wyniki w roku szkolnym 2004/2005:

Rodzaj

Szczebel

Miejsce lub wynik

Ilość uczniów lub zespołów

Przedmiotowe

Powiatowy i międzygminny

Udział

6

Rejonowy i wojewódzki

Finał konkursu interdyscyplinarnego

1

Kulturalno - Oświatowe

Gminny

I

9

II

6

III

4

Powiatowy i międzygminny

I

20

II

5

III

1

Wyróżnienie

1

Rejonowy i wojewódzki

I

1

II

2

Wyróżnienie

7

Ogólnopolski

„BARDZO DOBRY”

1

„DOBRY”

2

 

 

Wyróżnienie

18

Sportowe

Gminny

I

4

II

4

Powiatowy i międzygminny

I

5

II

1

III

4

IV-VI

5

Rejonowy i wojewódzki

III

1

IV-VI

1

Razem:

109

Wyniki w roku szkolnym 2005/2006:

Rodzaj

Szczebel

Miejsce lub wynik

Ilość uczniów lub zespołów

Przedmiotowe

Powiatowy i międzygminny

Udział

6

Kulturalno - Oświatowe

Gminny

I

6

II

7

III

7

Powiatowy i międzygminny

I

8

II

6

III

3

Wyróżnienie

7

Rejonowy i wojewódzki

I

2

II

2

III

1

Wyróżnienie

3

Ogólnopolski

Wyróżnienie

15

Sportowe

Gminny

I

7

II

 

Powiatowy i międzygminny

I

4

II

4

III

5

IV-VI

2

Rejonowy i wojewódzki

I

1

III

3

 

 

IV-VI

1

Razem:

100

 

 

 1. Wyniki nauczania,

Osiągnięciem zapewne jest wynik uczniów klas szóstych piszących sprawdzian po klasie szóstej oraz test zewnętrznego badania kompetencji. Wyniki uczniów naszej placówki były zdecydowanie lepsze od średniej wojewódzkiej i krajowej. W szczególności:

Sprawdzian próbny 2004/2005

Sprawdzian klas szóstych 2004/2005

Badanie kompetencji 2004/2005

Sprawdzian próbny 2005/2006

Sprawdzian klas szóstych 2005/2006

Badanie kompetencji 2005/2006

 

 1. Pozyskiwanie środków,

Placówka jest prowadzony i finansowany przez samorząd gminy Popów. Jednakże duża część działalności i wyposażenia finansowana jest z innych źródeł.

Najbardziej cenne są nagrody zdobyte w listopadzie 1995 r. w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez szkoły gminy Popów jako jedyne w Polsce. Zadaniem było wykonanie opracowania: “Zagospodarowanie odpadów stałych na terenie gminy Popów”. Do badań nad stanem zanieczyszczenia zostali zaangażowani nauczycieli i uczniów szkół, materiały opracowywał zespół kierowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowie. Efektem była nagroda dla Gminy Popów w wysokości 100.000 zł. oraz nagrody dla czterech gminnych szkół po 2.500 zł. Zdobyte tą drogą pieniądze przeznaczone zostały na modernizację boisk szkolnych.

W 1997 r. za środki PFRON, zakupiono sprzęt do wyposażenia sekretariatu. Przez 1,5 roku z tego funduszu wypłacano również wynagrodzenie referenta - osoby niepełnosprawnej.

Obecnie, dzięki utworzeniu Uczniowskiego Klubu Sportowego, szkoła otrzymała wyposażenie i sprzęt do rehabilitacji i wychowania fizycznego, zakwalifikowano nas również do otrzymania sprzętu sportowego z UKFiT-u. Nasi pracownicy szkolą się na darmowych kursach.

Wiosną 2002 r. dzięki środkom Fundacji "Silesja" przed szkołą powstało arboretum. Posadzono setki drzewek i krzewów z różnych stron Świata. Akcję kontynuowano przez kolejne dwa lata. Będzie to znakomite miejsce praktycznej nauki przyrody nie tylko dla uczniów, ale i środowiska.

Pozyskano z Banku Światowego środków na remonty (wymiana okien, drzwi wejściowych i wewnętrznych, założenie zaworów na grzejniki c.o., zakupienie nowych stolików i krzesełek do świetlicy szkolnej).

Od 15 października 2005 r. do 14 października 2006 r. realizujemy program "Szkoła Marzeń", dzięki któremu m. in. uczniowie mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. W sumie 32 godziny tygodniowo. Wartość programu to 88.000 zł.

W 2005 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy nową pracownię komputerową.

W sierpniu 2006 r. ogłoszona została lista zadań do realizacji współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski i samorząd gminny. Znalazł się tam również projekt przygotowany przez dyrektora GZS-P nr 1 w Popowie p.t. Park Marzeń i Rekreacji w Popowie na sumę 40.000 zł. Budowa obiektu zakończy się do końca 2006 r.

 

 1. Badanie jakości

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego ... (Dz. U. Nr 67, poz. 759) celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty, a w szczególności jakościowy rozwój szkół i placówek z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w szczególności przez mierzenie jakości pracy szkół i placówek, polegające na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zgodnie z powyższym w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie zaplanowano i przeprowadzono mierzenie jakości pracy szkoły corocznie w dwóch obszarach wybranych z propozycji Śląskiego Kuratorium Oświaty.

W badaniach aktualnego stanu wykorzystano narzędzia dostępne powszechnie oraz opracowane przez grupę nauczycieli.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Popowie, na podstawie badań, corocznie opracowuje raport, który służy do uaktualnienia na początku każdego roku szkolnego planu rozwoju szkoły. Raport ów zawiera: zakres badań, obszary i oczekiwane standardy, ogólne wyniki badań, szczegółowe wyniki, opracowania statystyczne i graficzne, mocne i słabe strony szkoły oraz skrót raportu. Raport jest udostępniony do wglądu zainteresowanym i upoważnionym osobom.

Po dokonaniu analizy wyników mierzenia jakości pracy szkoły komisja uznała, że zagadnienia tego obszaru są realizowane prawidłowo, systematycznie, planowo, prawie wszystkie wskaźniki spełnione są na poziomie wysokim i spełniają kryteria poziomu A.

Doświadczenie i niezbędne umiejętności zdobyto na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą, a także na kursie w zakresie badania jakości szkoły organizowanym przez Śląskie Kuratorium Oświaty, Delegaturę w Częstochowie.

W roku szkolnym 2004/2005 opracowano zintegrowany systemem zapewnienia jakości. Ostateczny dokument cały czas monitorowany będzie weryfikowało życie.

 

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net