Harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

 

 Harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

 

Terminy

Etap rekrutacji

 

01  do 29 marca  2019r.

Złożenie Deklaracji  o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

 

04    do  29 marca 2019r.

Złożenie w sekretariacie GZSP Nr 1 w Popowie podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

  08 kwietnia 2019r. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
 

08  do 17

kwietnia 2019r

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

   18  kwietnia 2019r

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

 

 

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola i deklaracje znajdują się w Przedszkolu w Popowie

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

po 19  kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora Zespołu  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli  

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 obowiązują:
  • kryteria określone w art. 131 ustawy prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
  • kryteria tzw. kryteria samorządowe.
  • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
  • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
  • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
  • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
  • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net