Historia Szkoły

Publiczna Szkoła Powszechna w Popowie powstała w roku 1885 jako szkoła gminna dla dzieci włościańskich. Do 1905 r. językiem wykładowym był język rosyjski, po 1905 roku nauka w godzinach przedpołudniowych odbywała się w języku rosyjskim, a po południu w języku polskim. Szkoła była czynna tylko w czasie miesięcy zimowych i mieściła się w nieistniejącym już budynku gminnym w Popowie. Wykłady prowadził jeden nauczyciel.

Działalność szkoły została przerwana z chwilą wybuchu I wojny światowej. Następnie decyzją władz austriackich powróciła do życia.

Pierwszym nauczycielem szkoły, którego nazwisko jest znane, był Pan Stanisław Adamkiewicz.

W roku 1928 z inicjatywy nauczycieli i przy materialnym wsparciu sejmiku powiatu częstochowskiego zapoczątkowano budowę budynku dla pełnej szkoły siedmioklasowej. Podczas parcelacji majątku państwowego w roku 1929 szkole przydzielono 2 ha ziemi. Nowy budynek oddano do użytku w 1931 roku. Jednocześnie rozszerzono obwód szkolny. Uczyło już 5 nauczycieli, a kierownikiem nowej placówki zastała Pani Adamska, potem w kolejności mgr filozofii Eugeniusz Kłapa i od 1936 roku Gabriel Grzymek.

Od 1 września 1939 roku szkoła nie pracuje. Decyzją władz okupacyjnych niemieckich nauka rozpoczyna się 1 kwietnia 1940 roku. W zasadzie jest to zakład opiekuńczy dla dzieci. Wykorzystuje się je do różnych prac przymusowych pod nadzorem nauczyciela: zbieranie kamieni na polach, wycinanie chwastów, zbieranie jagód, itp. Wszystkie polskie książki zebrano i spalono. Nauka odbywała się tylko w dni niepogody i obejmowała: rachunki, religię, czytanie z tablicy i pisanie na tablicy. Pod groźbą obozu koncentracyjnego nie wolno było uczyć historii i geografii. Kierownikiem szkoły nadal był Gabriel Grzymek, który za przechowywanie niedozwolonych czasopism został wywieziony do obozu zagłady i zmarł zaraz po wyzwoleniu w drodze powrotnej do domu. Po nim funkcję tę otrzymał nauczyciel z Więcek – Stanisław Krzyżak.

Po wyparciu wojsk hitlerowskich Szkoła Podstawowa w Popowie rozpoczęła działalność już 1 lutego 1945 r. Budynek był zniszczony. Nowym kierownikiem został Władysław Siekaj.

W roku szkolnym 1949/50 naukę rozpoczęło 271 dzieci, a grono pedagogiczne liczyło 6 osób. Funkcję kierownika obejmuje Helena Siekaj. Na przełomie lat 1950/51 zorganizowano w szkole drużynę Związku Harcerstwa Polskiego, której opiekunką była nauczycielka Jolanta Kobiś. W tym też roku wprowadzono ubezpieczenie młodzieży od nieszczęśliwych wypadków w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. W latach 1951 – 1952 powstają pierwsze koła zainteresowań. Od roku 1952 kierownikiem jest Karol Kozieł. W szkole odbywają się konkursy czytelnicze, organizuje się pierwsze wycieczki do Warszawy i Stalinogrodu (obecnie Katowice).

Od roku szkolnego 1961/62 kierownikiem szkoły jest Czesław Sitek.

W latach 1967/72 przeprowadzono rozbudowę szkoły. Uzyskano 5 nowych pomieszczeń lekcyjnych, lokal biblioteki, gabinet lekarski, pokój nauczycielski i salę gimnastyczną.

W roku 1973 w budynku szkolnym zorganizowano Zbiorczą Szkołę Gminną. Była to jedna z trzech tego typu szkół w powiecie kłobuckim. Dyrektorem zostaje Genowefa Sobiesiak – Wilk, a zastępcą do spraw pedagogicznych Czesław Sitek. Do szkoły włączono uczniów o klasy piątej z Wąsosza, Zawad i Nowej Wsi. Szkoła liczy 384 uczniów i 14 oddziałów, w tym jeden o profilu zawodowym.

Szkoła nawiązuje współpracę z Katowickim Domem Mody “Elegancja”, który urządza tutaj kolonie letnie, rozbudowuje sąsiadujący ze szkoła budynek urządzając w nim kuchnię i świetlico – stołówkę.

W roku szkolnym 1977/78 stanowisko dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Popowie obejmuje Józef Pietruszewski, a następnie od 1979 r. Czesław Kalwik.

W 1984 roku następuje reorganizacja, w wyniku której przestały istnieć szkoły zbiorcze. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Popowie zostaje ponownie Czesław Sitek Po jego odejściu na emeryturę w 1990 r. Rada Pedagogiczna wybrała na dyrektora szkoły Andrzeja Zatonia, który tę funkcję pełni do chwili obecnej.

Szkoła założona 115 lat temu przez 113 lat nie miała swojego patrona. Stąd od początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęły się działania przygotowawcze. W roku 1994 zorganizowano pierwszy Zjazd Absolwentów. W roku 1998 powstał hymn szkolny, do którego słowa napisał nauczyciel Wojciech Strzelczak, natomiast muzykę skomponowały wspólnie: uczennica Olga Bociąga oraz nauczycielka Alina Drabik. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 18 października 1998 r. Poświęcenia szkoły oraz tablicy pamiątkowej dokonał biskup Archidiecezji Częstochowskiej, dr Antoni Długosz, noszący być może przypadkowo nazwisko Patrona – Jana Długosza. Kurator Oświaty mgr Anna Pawłowska wręczyła Medal Komisji Edukacji Narodowej dyrektorowi szkoły – Andrzejowi Zatoniowi oraz nauczycielkom: Barbarze Pośpiech i Henryce Tronina. Specjalne odznaczenie “Za Zasługi dla Oświaty” otrzymał Wójt Gminy Popów – inż. Bolesław Świtała.

Od 1 września 1999 roku wchodzi w życie reforma programowa i reforma strukturalna. Na obecny kształt szkoły miały wpływ dwie decyzje Rady Gminy. Na mocy pierwszej z 29 lutego 1999 r. zlikwidowano dwie szkoły oraz utworzono Gimnazjum w Zawadach, określono nowe obwody. Dotychczasowa szkoła podstawowa stała się sześcioletnią szkołą podstawową, a w skład jej obwodu weszły takie miejscowości, jak: Popów, Popów Parcela, Brzózki, Dąbrówka, Dębie, Florianów, Stacja Kolejowa Miedźno, Zawady i Zbory. Druga uchwała, z dnia 28 lutego 2000 r., doprowadziła do utworzenia Gminnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Popowie, który od tej chwili składa się z sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie oraz nowo utworzonego Przedszkola nr 1 w Popowie.

15 października 2005 r. w 120 rocznicę utworzenia szkoły samorząd gminy Popów przekazał Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie sztandar. Z tej okazji dyrektor szkoły Andrzej Zatoń otrzymał Nagrodę Ministra II Stopnia.

Pełniejszą historię zawiera publikacja opracowana z okazji 125 rocznicy założenia szkoły. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 16 października 2010 r.

W listopadzie 2012 r. najwyższe odznaczenie resortowe - Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia otrzymała nauczycielka Alina Drabik. 20 marca 2013 r. dziesięciu pracowników szkoły zostało odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę. Złote Medale otrzymali nauczyciele: Alina Drabik, Ewa Gerus i Halina Wolnicka oraz szef kuchni Maria Markiewicz, Srebrnymi Medalami wyróżnieni zostali nauczyciele: Bożena Bejm, Aldona Drab i Małgorzata Szczepaniak, natomiast Brązowe Medale za Długoletnią Służbę przyjęła nauczycielka Ilona Bociąga-Puchała, referent Mariola Król oraz pracownik obsługi Dorota Szczepaniak.

The Best betting exchange http://f.artbetting.net/
Full reviw on bet365 b.artbetting.net by artbetting.net
www.bigtheme.net